Organisatiestructuur

De Buitenwacht is overwegend een vrijwilligersorganisatie met een betaalde administratieve kracht van 20 uur per week. Bekijk het organigram van De Buitenwacht.

 

Werkbestuur

De Buitenwacht is als Stichting een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting wordt geleid door het werkbestuur.
Het werkbestuur stelt het beleid, projectplan en begroting vast. Ze geeft leiding aan de organisatie en delegeert taken naar de vrijwilligers. Het bestuur houdt de financiën en de inhoudelijke koers van De Buitenwacht in de gaten. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van De Buitenwacht. In september 2017 heeft het bestuur een gedragscode vastgesteld voor al onze medewerkers. Op 9 mei 2018 heeft het bestuur het privacy reglement vastgesteld waarmee we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet AVG

De leden van het bestuur:
Riet Duijkers:     voorzitter
Jan Flach:          penningmeester
Grada Snijders:  lid
Vacature:            secretaris
Andrea Horsten: notulen

Wanneer u interesse heeft in het vervullen van een bestuursfunctie doet u ons een groot plezier om dat te melden.

Kerngroep

Ter ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden is er een kerngroep samengesteld uit vrijwilligers van de verschillende activiteiten. Een bestuurslid neemt deel aan de kerngroep. De werkzaamheden van de kerngroep zijn:

  • Coördineren dagelijkse werkzaamheden
  • Acties op maatschappelijke ontwikkelingen
  • Bezinning, bezieling en vieringen
  • Beheer van gebouw en verantwoordelijk voor zakelijk verhuur

Voor de continuïteit en afstemming van werkzaamheden vergadert de kerngroep met het werkbestuur een keer per 4 weken.


De leden van de kerngroep:
Els Hauser:              administratie, vieringen, publiciteit
Gerard Vetter:          coördinator huiswerkbegeleiding en entreeopleiding
Grada Snijders:        namens bestuur
Jos Dekker:             coördinator wijkwinkel
Marcel Dingemans: beheerder
Andrea Horsten:      notulen

 

Stichting Vrienden van De Buitenwacht

Naast Stichting De Buitenwacht is er ook een Stichting Vrienden van De Buitenwacht. Die treedt in sommige gevallen op als ‘tussenpersoon’ bij het verwerven of beheren van gelden van fondsen en particulieren voor bijzondere (grotere) projecten. Alle gelden die deze stichting ontvangt zijn ter beschikking van De Buitenwacht. Tussen het bestuur van Vrienden van De Buitenwacht en De Buitenwacht vindt er jaarlijks een overleg plaats om hen te informeren over de activiteiten van de organisatie, de ontwikkelingen en de interne organisatie.

Communicatie

Communicatie met allen die betrokken zijn met De Buitenwacht wordt naast persoonlijke contacten gedaan via de Nieuwsbrief (per kwartaal) en deze website.
Vrijwilligers worden in sommige gevallen per brief of e-mail geïnformeerd over belangrijke activiteiten en zo nodig uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst.
Bestuur en kerngroep houden elkaar van hun werkzaamheden op de hoogte door het uitwisselen van notulen (al of niet in aangepaste vorm).
De adm. medewerkster draagt er zorg voor dat benodigde informatie ter bestemder plekke komt.
Een lid van het bestuur is de schakel tussen bestuur en kerngroep, omdat deze bij beide vergaderingen aanwezig is.
Het bestuur draagt er zorg voor dat er regelmatig verslag van belangrijke bestuursbesluiten wordt gedaan in de Nieuwsbrief van de Buitenwacht.