Organisatiestructuur
De Buitenwacht is een vrijwilligersorganisatie ondersteund door beroepskrachten onder verantwoordelijkheid van een bestuur.

Bestuur
De Buitenwacht is als Stichting een rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting wordt geleid door het bestuur.

Het bestuur stelt het beleid, projectplan en begroting vast. Ze geeft leiding aan de organisatie en delegeert taken naar de beroepskrachten. Het bestuur houdt de financiën en de inhoudelijke koers van De Buitenwacht in de gaten. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van De Buitenwacht. In september 2017 heeft het bestuur een gedragscode vastgesteld voor al onze medewerkers. Op 9 mei 2018 heeft het bestuur het privacy reglement vastgesteld waarmee we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet AVG.

Leden van het bestuur
Riet Duijkers: voorzitter
Tom Weijnen: penningmeester
Peter de Lange: secretaris
Grada Snijders: lid
Huib Kooyker: lid

Wanneer u interesse heeft in het vervullen van een bestuursfunctie doet u ons een groot plezier om dat te melden.

Beroepskrachten
De stichting heeft betaalde beroepskrachten.
Zakelijk beheerder gebouw en verhuur: Peter Pidoux  | 
Advies en ondersteuning Vrijwilligerspas en DrechtMatcht: Sharmila Soekhram  l 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.
De beroepskrachten (2,5 fte) worden betaald volgens de salariëring van de CAO Sociaal Werk - Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Stichting Vrienden van De Buitenwacht

Naast Stichting De Buitenwacht is er ook een Stichting Vrienden van De Buitenwacht. Die treedt in sommige gevallen op als ‘tussenpersoon’ bij het verwerven of beheren van gelden van fondsen en particulieren voor bijzondere (grotere) projecten. Alle gelden die deze stichting ontvangt zijn ter beschikking van De Buitenwacht. Tussen het bestuur van Vrienden van De Buitenwacht en De Buitenwacht vindt er jaarlijks een overleg plaats om hen te informeren over de activiteiten van de organisatie, de ontwikkelingen en de interne organisatie.

Communicatie
Communicatie met allen die betrokken zijn met De Buitenwacht wordt naast persoonlijke contacten gedaan via de Nieuwsbrief, deze website en facebook.
Vrijwilligers worden per brief of e-mail geïnformeerd over belangrijke activiteiten en zo nodig uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Bestuur en de medewerkers houden elkaar van hun werkzaamheden op de hoogte door maandelijks overleg.
De medewekers dragen er zorg voor dat benodigde informatie ter bestemder plekke komt. Het bestuur draagt er zorg voor dat er regelmatig verslag van belangrijke bestuursbesluiten wordt gedaan in de Nieuwsbrief van de Buitenwacht.